برچسب ها پست با برچسب "احترام به همسر در جمع"

برچسب: احترام به همسر در جمع

همانقدر که بشر نیازمند هوا است، زن به عشق نیاز دارد و مرد به احترام‎ همانقدر که بشر نیازمند هوا است، زن به عشق...