برچسب ها پست با برچسب "حمایت عاطفی از همسر"

برچسب: حمایت عاطفی از همسر

همانقدر که بشر نیازمند هوا است، زن به عشق نیاز دارد و مرد به احترام‎ همانقدر که بشر نیازمند هوا است، زن به عشق...