برچسب ها پست با برچسب "راز نگهداری همسر"

برچسب: راز نگهداری همسر

همانقدر که بشر نیازمند هوا است، زن به عشق نیاز دارد و مرد به احترام‎ همانقدر که بشر نیازمند هوا است، زن به عشق...