برچسب ها پست با برچسب "مهربانی به همسر"

برچسب: مهربانی به همسر

همانقدر که بشر نیازمند هوا است، زن به عشق نیاز دارد و مرد به احترام‎ همانقدر که بشر نیازمند هوا است، زن به عشق...