برچسب ها پست با برچسب "نگه داشتن مردان"

برچسب: نگه داشتن مردان

همانقدر که بشر نیازمند هوا است، زن به عشق نیاز دارد و مرد به احترام‎ همانقدر که بشر نیازمند هوا است، زن به عشق...